چه بدکیش و چه درویش!شعر:محمدکدخ (عرفان) what a bad guy and a dervish! poem:mohammad kadkhodaie

درخواست حذف این مطلب

جهان است بیوفا ، مردم کر و کور

دروغینند و بد کردار و بد کیش

جهان را جز سیاهی نیست ، در پیش

و مردم می تنند چون عنکبوتان

ادامه مطلب