بت را سرنگون میکنیم! شعر:محمدکدخ (عرفان) we overthrow idols! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف این مطلب

یک روز به همین زودی ها

قلاده ها را از گردنهایمان

و زنجیرها را از پاهایمان

به دور خواهیم افکند !

ادامه مطلب