معجزه اراده!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) miracle of will! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف این مطلب

اگر فلج به دنیا آمدی

این ضعف و اشتباه تو نیست!

اما اگر قهرمان دو نشدی

این ضعف و گناه تو است!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض