ش ت سکوت میلیونها حنجره ها! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silence of millions of larynxes! poem: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف این مطلب

سکوت ،

سرشار از سخنان بر زبان نیامده

بغض های در گلو ش ته

فریادهای درحنجره به انتظار نشسته

و عشق های پنهان در نهان خانه ی دلهاست

ادامه مطلب